Valiutos prekyba arba pardavimo veiksmai


valiutos prekyba arba pardavimo veiksmai

Procedūra 8 Tyrimas pradėtas remiantis m. Vėliau, m.

Comments Vir­tua­lių va­liu­tų pla­ti­ni­mu be­si­ver­čian­tį šiau­lie­tį ste­bė­ję Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos spe­cia­lis­tai pa­rei­ka­la­vo jį tin­ka­mai įtei­sin­ti sa­vo veik­lą, pa­tiks­lin­ti sa­vo pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jas bei su­mo­kė­ti vals­ty­bei pri­klau­san­čius mo­kes­čius. Šiau­lie­tis bu­vo įre­gist­ra­vęs ki­no fil­mų, vaiz­do fil­mų ir te­le­vi­zi­jos pro­gra­mų ren­gė­jų veik­lą, nors in­di­vi­dua­li vir­tua­lių­jų va­liu­tų pirkimo—pardavimo bei ga­my­bos ka­si­mo veik­la pri­ski­ria­ma ki­tai, nie­kur ki­tur ne­pris­kir­tai, vers­lui bū­din­gų pa­slau­gų veik­lai.

Komisija su tam tikromis sąlygomis patenkino įmonės UBS prašymą neskirti baudos. Nuo m. Komisija surengė dvišalius susitikimus ir bendravo su kiekviena šalimi per tris susitarimo etapus, kaip numatyta Pranešime dėl susitarimo.

valiutos prekyba arba pardavimo veiksmai

Vėliau visos šalys pateikė susitarimo pareiškimus, kuriuose pripažino savo atsakomybę už pažeidimą įskaitant šalies vaidmenį ir jos dalyvavimo darant pažeidimą trukmę ir sutiko su didžiausiu Komisijos numatytos skirti baudos dydžiu.

Komisija priėmė prieštaravimo pareiškimą ir visos šalys aiškiai patvirtino, kad jis atitinka jų susitarimo pareiškimų turinį ir kad dėl to jos ir toliau ketina tęsti susitarimo procedūrą.

valiutos prekyba arba pardavimo veiksmai

Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamasis komitetas pateikė palankią nuomonę. Komisija priėmė sprendimą.

valiutos prekyba arba pardavimo veiksmai

Veiksmai buvo atliekami nuo m. Tuo laikotarpiu pokalbių svetainės veikė paeiliui. Skirtingų įmonių dalyvavimo trukmė skiriasi žr.

Apple Watch 8 Release Date and Price – The NEW Design!

Pokalbių svetainėse dalyvaujantys asmenys buvo prekiautojai, dirbę atitinkamose įmonėse atitinkamu laikotarpiu, ir kiekvienas jų turėjo įgaliojimus atitinkamos įmonės vardu sudaryti neatidėliotinus Dešimties grupės valiutos keitimo sandorius atitinkamame specialiame neatidėliotinų valiutos keitimo sandorių skyriuje.

Šis keitimasis informacija vyko remiantis pagrindiniu susitarimu, kad: i tokia informacija būtų galima pasinaudoti prekiautojams siekiant atitinkamos naudos ir siekiant nustatyti prekybos derinimo atvejus; ii tokia informacija būtų dalijamasi privačiose pokalbių svetainėse; iii prekiautojai neatskleistų tokios bendros informacijos, gautos iš kitų pokalbių svetainės dalyvių, šalims, nesančioms privačiose pokalbių svetainėse, ir iv tokia bendra informacija nebūtų naudojamasi prieš ja pasidalijusius prekiautojus toliau — pagrindinis susitarimas.

valiutos prekyba arba pardavimo veiksmai

Be to, remiantis pagrindiniu susitarimu, prekiautojai kartais derino savo prekybos veiklą, susijusią su neatidėliotinais Dešimties grupės valiutos keitimo sandoriais. Keičiantis informacija buvo siekiama daryti poveikį dviem pagrindiniams konkurencijos profesionalios neatidėliotinų valiutos keitimo sandorių veiklos srityje parametrams — kainai ir ekspertiniam rizikos valdymui.

Prekyba „Forex“ pradedantiesiems – viskas ką naujokams būtina žinoti apie „Forex“ rinką

Probleminį keitimąsi informacija sudarė: — keitimasis informacija apie prekiautojų atviras rizikos pozicijas, kuri gali padėti jiems įvertinti galimus vienas kito veiksmus valiutos prekyba arba pardavimo veiksmai apsidrausti nuo rizikos. Prekiautojai gaudavo informacijos, kuri galėjo būti svarbi jiems priimant vėlesnius prekybos sprendimus, keletą minučių arba tol, kol tokią informaciją pakeis kita pateikta informacija, — keitimasis informacija apie esamus ar numatomus siūlomų ir prašomų kainų skirtumus, iš kurios matyti prekiautojų nurodyta kaina konkrečioms valiutų poroms ir sandorių dydžiai, ir kuri taip pat galėtų turėti įtakos bendrai kainai, kurią klientai moka už valiutų prekybą.

valiutos prekyba arba pardavimo veiksmai

Priklausomai nuo rinkos nestabilumo tuo metu, tokia informacija gali būti naudinga kitiems prekiautojams iki kelių valandų, — keitimasis informacija apie vykdomą arba planuojamą prekybos veiklą ir neįvykdytus klientų pavedimus pavedimai pirkti arba parduoti valiutą, kai rinkos kaina pasiekia nustatytą dydį, suderinti pavedimai ir neatidėliotini pavedimaikuri padėjo dalyvaujantiems prekiautojams vėliau priimti sprendimus ir suteikė jiems galimybę nustatyti galimybes derinti prekybą.