Draudžiama prekiauti nepadengtomis pasirinkimo galimybėmis


Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba toliau — ir Konkurencijos taryba, atsakovasvadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 36 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 40 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 41 straipsnio 1 dalimi, 42 straipsniu, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnio 1 dalimi, Reglamento Nr.

Nutarimu Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos įpareigota nutraukti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalį pažeidžiančius atitinkamus veiksmus. Skunde paaiškinta, kad Konkurencijos tarybos išvados dėl VLK skatinimo draudžiama prekiauti nepadengtomis pasirinkimo galimybėmis derinti gamybos kiekius ir pritarimo šiems veiksmams, pateiktos neįsigilinus į ortopedijos techninių priemonių toliau — ir OTP kompensavimą reglamentuojančius teisės aktus ir į sistemos specifiką.

Riboti ištekliai sąlygoja būtinybę reguliuoti jų panaudojimą. OTP sritis reguliuojama sveikatos apsaugos ministro m. V patvirtintu Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašu toliau — ir Tvarkos aprašas ir sveikatos apsaugos ministro m.

V patvirtintais Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašais toliau — ir Bazinių kainų sąrašai. Tvarkos aprašo 8 punktas numato, kad OTP įsigijimo išlaidos kompensuojamos per ortopedijos įmones, kurios sudaro sutartis su VLK. Taip pat paaiškinta, jog pagal Tvarkos aprašo 23 punkto nuostatas, sutartys sudaromos su visomis Tvarkos aprašo 1 priedo reikalavimus atitinkančiomis ortopedijos įmonėmis. Tvarkos aprašo 1 priedo 8 punktas įpareigoja ortopedijos įmonę pateikti VLK ateinančių kalendorinių metų kompensuojamųjų OTP gamybos planus.

Kainų įstatymo 2 straipsnis leidžia valstybinių valdymo organų reguliuojamų kainų buvimą.

Sveikatos apsaugos ministras gali neatsižvelgti į VLK pasiūlymus. Bazinės OTP kainos yra vienodos visoms įmonėms, nustatytos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. Atsakovo teiginys, kad VLK posėdžių metu skatino draudžiamus susitarimus, nepagrįstas įrodymais.

VLK direktorius m. V sudarė darbo grupes dėl OTP kainų ir valdymo metodikos peržiūrėjimo. Į darbo grupes buvo įtraukti ne tik VLK, bet ir kitų organizacijų atstovai. Informacija buvo reikalinga Sveikatos fx parinktys nokautas ministerijai, kaip nuomonė dėl OTP bazinės kainos nustatymo.

Pažymėjo, kad VLK neturi įtakos galutiniam sveikatos apsaugos ministro sprendimui dėl kainų patvirtinimo.

Sveikatos apsaugos ministerija tvirtina ne maksimalias, o fiksuotas OTP bazines kainas, todėl konkurencija tarp gamintojų dėl OTP kainų negalima, konkurencija užtikrinama tik per OTP kokybę.

Skunde nurodyta, kad VLK, sudarytose sutartyse su gamintojais įtvirtindama įmonių gamybinius pajėgumus, neribojo konkurencijos.

 - Умер человек. Почему вы не дождались полицейских.

Atsakovo pozicija dėl didesnių bazinių kainų nustatymo nepagrįsta įrodymais, nes Konkurencijos taryba netikrino OTP bazinių kainų skaičiavimo pagrįstumo ir realumo.

Tokia praktika kelia grėsmę viešojo intereso tenkinimui, nes nustačius nerealiai mažą OTP kainą, iš PSDF biudžeto kompensuojama suma nepadengtų konkrečių OTP gamybos sąnaudų ir įmonėms būtų nenaudinga jas gaminti.

Europos ilgalaikių investicijų fondais EIIF užtikrinamas įvairių infrastruktūros projektų, nebiržinių įmonių ar biržinių mažųjų ir vidutinių įmonių MVĮišleidžiančių nuosavo kapitalo ar skolos investicines priemones, kurių pirkėjas iš karto nežinomas, ilgalaikis finansavimas.

Remiantis Tvarkos aprašo 43 punktu, pacientui, mokančiam už OTP savo lėšomis, suteikiama teisė nelaukti eilėje, o atėjus kompensacijos laikui, yra kompensuojama mažesnė OTP bazinė kaina, atsižvelgiant į tuo metu esančią balo vertę. Pagal Sąrašo 3. Pareiškėjo nuomone, pacientų, kuriems OTP skiriama eilės tvarka, ir pacientų, įsigyjančių OTP savo lėšomis, padėtis iš principo yra vienoda.

Dalis 2 Naudojimosi Funkcijos Sužinoti apie naudojimosi funkcijos.

Nesutiko, kad sumos mėnesiui, už kurią galima pagaminti OTP, nustatymas pablogina pacientų galimybę pasirinkti geriausią prekę. Nurodo, kad VLK, organizuodama OTP kompensavimą, ėmėsi reikiamų veiksmų — pakeitė OTP įsigijimo išlaidų kompensavimo periodiškumą, draudžiama prekiauti nepadengtomis pasirinkimo galimybėmis gydytojų sąrašą, sutrumpino proc. Nurodė, kad kompensavimo santykiai iš esmės skiriasi nuo Viešųjų pirkimų įstatyme reglamentuotų pirkimo santykių.

Document 52014AP0448

OTP reikalingumą apdraustajam nustato jį gydantis gydytojas arba ortopedijos įmonės, sudariusios sutartį su VLK, reikiamą kvalifikaciją turintis gydytojas ir OTP kompensuojamos tik pagal užsakymą konkrečiam pacientui individualiai pagamintų OTP įsigijimo išlaidos Tvarkos aprašo 9. Pacientas gali laisvai pasirinkti ortopedijos įmonę. Pagal Tvarkos aprašo V skyriaus nuostatas, pacientas turi teisę pasirinkti ne tik bazinę kainą atitinkančią priemonę, bet ir brangesnę.

OTP neįmanoma specifikuoti iš anksto, todėl perkančioji organizacija neturi galimybių numatyti, kokių charakteristikų ir specialių technologijų priemonės prireiks pacientui. Ortopedijos techniką gaminanti įmonė neteikia paslaugų perkančiajai organizacijai.

Dvejetainio pasirinkimo galimybė, Dvejetainių parinkčių prekybos žaidimas.

Perkančioji organizacija teikia valstybės finansinę paramą fiziniams asmenims pacientams per OTP gaminančias įmones ar tiesiogiai, įsigijusiems prekes iš ortopedijos techniką gaminančios įmonės. Taigi, nėra viešojo pirkimo—pardavimo sutarties šalių, atitinkančių Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

Tarp VLK ir ortopedijos įmonės sudaromos OTP kompensavimo sutarys, įvardijamos administracinėmis sutartimis, skirtomis viešajam interesui tenkinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo m. Nesutiko su atsakovo teiginiais, kad VLK skatina draudžiamus susitarimus ir neužtikrina sąžiningos konkurencijos laisvės. Pareiškėjas, remdamasis Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalimi, 53 straipsniu, Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsniu, Sveikatos draudimo įstatymo 9 opcionai vs reguliari prekyba 3 dalies 4 punktu, 31 straipsnio 6 punktu, 28 straipsnio 3 dalimi, gero administravimo ir gero reglamentavimo principais, įtvirtintais Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, Europos tinkamo administravimo elgesio kodekse, m.

Europos komisijos komunikate dėl geresnio reglamentavimo Europos Sąjungoje, Vyriausybės m. Pareiškėjų nuomone, Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnis negali būti taikomi pareiškėjų veiksmams vertinti, kadangi nacionaliniai teisės aktai reikalavo pareiškėjų antikonkurencinio elgesio. Sveikatos apsaugos ministerijos ir VLK sprendimais OTP rinkoje buvo sukurta konkurenciją ribojanti kompensavimo sistema.

Nurodė, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo toliau — ir Konkurencijos įstatymas 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo toliau — ir SESV straipsnio taikymas nėra absoliutus.

draudžiama prekiauti nepadengtomis pasirinkimo galimybėmis

Konkurencijos taryba privalo vadovautis Europos Sąjungos institucijų ir teismų praktika. Konkurencijos taryba turėjo pradėti analizę nuo specialaus teisinio reguliavimo įtakos ūkio subjektų veiksmams nagrinėjamoje rinkoje.

draudžiama prekiauti nepadengtomis pasirinkimo galimybėmis

Jei Konkurencijos taryba būtų atlikusi vertinimą pagal Europos Sąjungos institucijų suformuotą praktiką, nebūtų reikėję atlikti kitų Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nustatytų veiksmų, kurie yra pertekliniai, neracionalūs ir prieštarauja viešojo administravimo subjekto veiklos ekonomiškumo ir operatyvumo principams. C, m. Europos Sąjungos teismų praktikoje pasirinkimo sandorių biržos nuostata, kad SESV straipsnis taikomas tik tokiam antikonkurenciniam ūkio subjektų elgesiui, kai ūkio subjektai veikia savo individualia iniciatyva.

Kadangi Konkurencijos taryba Nutarime konstatavo, jog esama kompensavimo sistema bei ją sukūrę Sveikatos apsaugos ministerijos ir VLK sprendimai pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, tai pareiškėjams nebereikia įrodyti kompensavimo sistemos antikonkurencinio pobūdžio.

Pareiškėjai kompensuojamų OTP rinkoje veikia pagal VLK ir sveikatos apsaugos ministro nustatytą tvarką, kuriai būdingas intensyvus nacionalinis reguliavimas. Pareiškėjai, norėdami vykdyti veiklą, turi atitikti Tvarkos aprašo reikalavimus. Pareiškėjai neturėjo pasirinkimo, privalėjo vykdyti VLK nurodymus, susijusius su OTP bazinių kainų metodikos skaičiavimo kūrimu teisėkūros procesas ir PSDF biudžeto subalansavimu, bei pateikti prašomą informaciją — ortopedijos priemonių kainas, išdirbio normas, gamybinius pajėgumus ir kt.

Pareiškėjai vadovavosi gero administravimo ir gero reglamentavimo principais. Geranoriškai sutiko dalyvauti teisėkūros procese, nes VLK sprendimai turi tiesioginę reikšmę jų vykdomai veiklai. Pareiškėjų nuomone, Konkurencijos taryba klaidingai aiškino faktines aplinkybes nurodydama, jog VLK nevertė pareiškėjų dalyvauti teikiant duomenis ar nustatyti paraiškose teikiamų priemonių kiekį.

VLK konkurencingumo principus įgyvendino užtikrindama lygias ir vienodas pareiškėjų galimybes ir siekdama skaidrumo. VLK siekė suvienodinti pareiškėjų veiklos sąlygas ir skaidriai bei racionaliai įgyvendinti administravimo funkcijas.

METE UM BLOCK NELE - João Gomes - 2022 (Status)

Pareiškėjams negali būti taikoma atsakomybė už paklusimą viešo administravimo subjekto nustatymai tvarkai. Pareiškėjų teigimu, atsakovas pareiškėjams paskyrė sankcijas m. Nutarimu, suėjus Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje nustatytam patraukimo atsakomybėn terminui, nes m.

Navigation:

Pažymėjo, kad Konkurencijos tarybos tyrimo atlikimas nestabdo sankcijų skyrimo termino eigos, nes Konkurencijos įstatymas nenumato tokios išlygos. Sveikatos apsaugos ministras ir VLK nustatė bazines kainas, ortopedijos įmonių gamybos apimtis ir eliminavo bet kokias galimybes konkuruoti pagamintos produkcijos kiekiais. Tvarkos aprašo analizė leidžia daryti išvadą, kad konkuravimo galimybių nebuvo numatyta. VLK posėdžių medžiaga ir pareiškėjų — m.

Pareiškėjai tik dalyvavo teisėkūros procese. V, yra nenaudinga ortopedijos įmonėms, kadangi skirta ne pareiškėjų ekonominių interesų patenkinimui, o PSDF lėšų taupymui.

Konkurencijos taryba, bausdama pareiškėjus dėl to, kad pasikeitė jos nuomonė dėl žinomų faktų apie ortopedijos įmonių OTP kompensavimo sistemą, nesikeičiant atitinkamų santykių teisiniam reglamentavimui, pažeidžia pareiškėjų teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principus.

draudžiama prekiauti nepadengtomis pasirinkimo galimybėmis

Sisteminė Europos Sąjungos institucijų praktikos analizė rodo, kad vertindama susitarimus pagal SESV straipsnį, priežiūros institucija privalo kiekvieną situaciją įvertinti atskirai. Konkurencijos tarybos įžvelgti tariami pažeidimai yra tik formaliai panašūs į galimus pažeidimus. Konkurencijos taryba pateikė klaidingus tariamai prokonkurenciškos kompensavimo sistemos pasiūlymus OTP įsigyti viešųjų pirkimų būdu, kurio neįmanoma taikyti, nustatant kompensuojamų OTP bazines kainas.

Dėl poveikio prekybai tarp valstybių narių nurodė, kad dėl sektoriaus specifikos ir nacionalinio reguliavimo kompensuojamųjų OTP rinkoje, egzistuoja natūralios kliūtys užsienio subjektams įeiti į rinką, todėl Konkurencijos taryba suklydo identifikuodama tariamą pareiškėjų susitarimą, kaip kliūtį į rinką ateiti užsienio subjektams.

Konkurencijos tarybos teiginiai apie netiesioginį poveikį prekybai tarp valstybinių narių yra nepagrįsti, nes nebuvo nustatyta faktinių aplinkybių, kad pareiškėjai derino veiksmus dėl žaliavų ar kitų tarpinių produktų. Konkurencijos taryba neteisingai apskaičiavo baudas ir pažeidė proporcingumo, teisingumo ir objektyvumo principus. Atsakovas baudas privalėjo draudžiama prekiauti nepadengtomis pasirinkimo galimybėmis tik nuo pajamų, kurias pareiškėjai gauna iš kompensuojamųjų OTP gamybos. Atsakovas netinkamai įvertino sunkią pareiškėjų finansinę padėtį bei Lietuvos ekonominę situaciją.

Prastiems pareiškėjų veiklos rezultatams pagrindinę įtaką daro VLK atsiskaitymo sistema. Pardavimo pajamos neatspindi pareiškėjų finansinės situacijos.

Prastiems pareiškėjų veiklos rezultatams neigiamą įtaką turėjo susiklostę makroekonominio pobūdžio veiksniai: ekonominis nuosmukis, sumažėjusios gyventojų pajamos.