Ar moku mokesčius už akcijų pasirinkimo sandorius


Kas yra riboti akcijų vienetai ir akcijų pasirinkimo sandoriai

Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl nacionalinio arbitražo teismo ar moku mokesčius už akcijų pasirinkimo sandorius peržiūrėjimo procedūros ir esminių principų Pareiškėja savo skundą dėl VKAT m. Galutinio sprendimo, priimto byloje Nr. Arbitražas yra visuotinai pripažintas alternatyvus ginčų sprendimo būdas, lygiavertis ginčų sprendimui nacionaliniuose teismuose. Šios alternatyvios jurisdikcijos pagrindas yra šalių laisva valia sudarytas susitarimas perduoti konkrečius ginčus dėl fakto ar ir teisės nagrinėti arbitražo teismui, kuriuo šalys ne tik suteikia teisę jų ginčą nagrinėti arbitrams, apsisprendžia dėl arbitraže galimų spręsti ginčų dalyko ir ginčų sprendimui taikytinų taisyklių, bet kartu ir atsisako teisės dėl arbitražiniame susitarime nurodytų ginčų nagrinėjimo kreiptis į bet kurios valstybės teismus.

Taigi arbitražo jurisdikcija pagrįsta šalių dispozityvumo ir sutarčių privalomumo principais, ji suteikia šalims galimybę perduoti ginčą nagrinėti šalių pasirinktiems profesionalams Paprasto pasirinkimo sandoris Aukščiausiojo Teismo m. Pagal CPK straipsnio 5 dalį skundai dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių arbitražų sprendimų, pateikti KAĮ nustatyta tvarka, yra paduodami tiesiogiai Lietuvos apeliaciniam teismui ir nagrinėjami mutatis mutandis su būtinais atitinkamais pakeitimais taikant šiame skyriuje nustatytas taisykles.

Pagal KAĮ 50 straipsnio 3 dalį Lietuvos apeliacinis teismas gali panaikinti arbitražo teismo sprendimą, kai padavusi skundą šalis pateikia įrodymus, kad: 1 viena iš arbitražinio susitarimo šalių pagal taikomus įstatymus buvo neveiksni arba arbitražinis susitarimas negalioja pagal keitho dvejetainiai variantai ar moku mokesčius už akcijų pasirinkimo sandorius taikomus įstatymus, o kai šalys dėl arbitražiniam susitarimui taikomų įstatymų nesusitarė, — pagal valstybės, kurioje buvo priimtas arbitražo teismo sprendimas, įstatymus; arba 2 šaliai, prieš kurią norima remtis arbitražo teismo sprendimu, nebuvo reikiamai pranešta apie arbitro paskyrimą ar apie arbitražinį nagrinėjimą arba kitaip nebuvo sudaryta galimybė pateikti savo paaiškinimus; arba 3 arbitražo teismo sprendimas buvo priimtas dėl ginčo ar ginčo dalies, kuri nebuvo perduota arbitražui.

Jeigu galima atskirti ginčo dalį, kuri buvo perduota arbitražui, ta arbitražo teismo sprendimo dalis, kuria yra išspręsti arbitražui perduoti klausimai, gali būti pripažįstama ir vykdoma; arba 4 arbitražo teismo sudėtis ar arbitražo procesas neatitiko šalių susitarimo ir arba imperatyvių šio įstatymo nuostatų; 5 ginčas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negali būti perduotas arbitražui; arba 6 arbitražo teismo sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai.

Arbitražo sprendimo panaikinimo pagrindai, taip pat ir jų patikrinimo tvarka skirstomi į dvi grupes. Arbitražo teismo sprendimo suderinamumą su viešosios tvarkos reikalavimais ir ginčo arbitruotinumą KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 5 ir 6 punktai Lietuvos apeliacinis teismas tikrina ex officio pagal pareigas KAĮ 50 straipsnio 4 daliso visi kiti arbitražo sprendimo panaikinimo pagrindai — nustatyti KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose — analizuojami tik kai to reikalauja skundą dėl arbitražo teismo sprendimo padavusi šalis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Pareiga įrodyti pastarųjų arbitražo teismo sprendimo panaikinimo pagrindų buvimą tenka šaliai, kuri jais remiasi. Toks atitinkamų arbitražo teismo sprendimo panaikinimo pagrindų patikrinimo tvarkos ir įrodinėjimo naštos paskirstymo tarp šalių teisinis reglamentavimas yra nustatytas tiek KAĮ, tiek UNCITRAL pavyzdiniame geriausia prekybos svingu strategija, kurio pagrindu buvo parengtas KAĮ, tiek m.

Sprinto rinkos prekybos strategija

Niujorko konvencijos V straipsnyje, reglamentuojančiame užsienio valstybėje priimto arbitražo sprendimo atsisakymo pripažinti ir leisti vykdyti pagrindus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Iš KAĮ 50 ar moku mokesčius už akcijų pasirinkimo sandorius įtvirtintų teisės normų sisteminės analizės matyti, kad Lietuvoje veikiančių arbitražų sprendimų teisminė priežiūra, kurios metu sprendžiama dėl arbitražo sprendimo panaikinimo, vykdoma ne apeliacijos angl.

Dėl anuliavimo, kaip arbitražo teismo sprendimų priežiūros formos, specifikos arbitražo teismo sprendimų tikrinimas fakto ir materialiosios bei proceso teisės taikymo aspektais neleidžiamas. Arbitražo teismo sprendimas gali būti tikrinamas tik KAĮ 50 straipsnyje numatytų proceso teisės normų procesinės viešosios tvarkos ir materialiosios viešosios tvarkos aspektu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Draudimas peržiūrėti arbitražo teismo sprendimo turinį yra vienas pagrindinių arbitražo proceso principų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad teismas, nagrinėjantis skundą dėl arbitražo teismo sprendimo, neturi teisės nagrinėti bylą iš esmės, aiškintis, ar arbitrai teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai ištyrė bei įvertino įrodymus, ar tinkamai taikė teisės normas ir pan.

Kaip yra pažymėjęs Europos Sąjungos Teisingumo Teismas toliau — ESTTefektyvaus arbitražo interesus atitinka tai, kad arbitražo sprendimų peržiūrėjimas turėtų būti ribotos apimties ir kad sprendimo panaikinimas ar atsisakymas jį pripažinti būtų galimas tik išskirtinėmis aplinkybėmis ESTT m.

Kalifornijos kvalifikuoti akcijų pasirinkimo sandoriai

Valstybei teisės aktais įtvirtinus galimybę šalims pasirinkti alternatyvų ginčo sprendimų būdą, šalims sukuriami pagrįsti pasitikėjimo tokiu ginčo sprendimo būdu lūkesčiai, pirmiausia apimantys tai, kad arbitražo teismų priimti sprendimai bus gerbiami ir vykdomi, taigi arbitražų teismų sprendimai gali būti peržiūrimi tik išskirtiniais atvejais, kai vienareikšmiškai pažeistos fundamentalios vertybės, priešingu atveju būtų paneigiama arbitražo, kaip alternatyvaus ir privataus ginčų sprendimo būdo, esmė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Tačiau nurodytas draudimas nereiškia, kad teismas, vykdydamas Lietuvoje veikiančių arbitražų sprendimų teisminę peržiūrą, neturi susipažinti su arbitražo sprendimo turiniu ir išanalizuoti jo motyvus, siekiant įsitikinti, ar neegzistuoja KAĮ 50 straipsnio 3 dalyje nustatyti arbitražo sprendimo panaikinimo pagrindai. Draudimas iš esmės peržiūrėti arbitražo sprendimą ir teismo pareiga patikrinti tokį sprendimą dera ir vienas kitai neprieštarauja, nes atlikdamas tokią patikrą teismas negali pakeisti arbitražo nustatytų faktinių aplinkybių kitomis aplinkybėmis bei atlikti kitokią tų aplinkybių teisinę kvalifikaciją, nei ją atliko arbitražo teismas.

Kartu šalių pasirinktas ginčo sprendimo būdas arbitražu neturėtų sukurti sąlygų pažeisti fundamentalias viešosios tvarkos taisykles, todėl arbitražo sprendimo analizė galima tokia apimtimi, kiek ji skirta įvertinti galimą viešosios tvarkos pažeidimą.

Automatinis roboto dvejetainis variantas

Jei viešosios tvarkos pažeidimas negali būti visapusiškai įvertintas vien susipažinus su arbitražo sprendimo turiniu ir šį pažeidimą lemia arbitražo neanalizuotos aplinkybės bei jo netirti įrodymai, sprendimo peržiūrą atliekantis teismas gali įtraukti į savo vertinimą faktus, kurių nevertino arbitražas, priimdamas sprendimą, ir tirti įrodymus, kurių jis netyrė žr.

Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjos skundo argumentus nutarties Aplinkybė, kad pareiškėja Akcininkų sutarties 6. Lietuvos apeliacinis bobe akcijų pasirinkimo sandoriai neturi įgaliojimų spręsti, ar arbitražo teismas tinkamai įvertino bylos įrodymus ir nustatė forex money exchange turku bylos aplinkybes, ar tinkamai buvo taikytos proceso ir materialiosios teisės normos, įskaitant ir imperatyviąsias, nes šių klausimų tinkamo išnagrinėjimo arbitražo procese kontrolė nėra ir negali būti arbitražo teismo sprendimo peržiūros procedūros objektas.

Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegijai, susipažinusiai bei įvertinusiai Galutinio sprendimo turinį, nekyla abejonių, ką patvirtina ir pačios pareiškėjos skundo argumentai, kad Arbitražo teismas ne tik nustatinėjo tinkamam bei išsamiam bylos išnagrinėjimui būtinas faktines aplinkybes, bet atitinkamai jas kvalifikavo bei sprendime daromas išvadas motyvavo.

Taigi, Arbitražo teismo sprendimo peržiūros procedūras atliekantis Lietuvos apeliacinis teismas, teisėjų kolegijos įsitikinimu, neturi pagrindo įtraukti į savo vertinimą faktų, kuriuos įvertino Arbitražo teismas, priimdamas sprendimą, ir tirti įrodymų, kuriuos Arbitražo teismas ištyrė.

Detaliau skundo argumentai analizuojami aptariant Arbitražo teismo sprendimo panaikinimo teisinius pagrindus, kuriais remdamasi pareiškėja prašo panaikinti Arbitražo teismo Galutinį sprendimą.

Prekybos pasirinkimo sandorių knygos

Dėl Arbitražo teismo sprendimo panaikinimo KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytu pagrindu Minėta, kad arbitražinis susitarimas — dviejų ar daugiau šalių susitarimas perduoti spręsti arbitražo teismui visus ar tam tikrus ginčus, kilusius ar galinčius kilti tarp jų dėl kokių nors konkrečių sutartinių ar kitokių teisinių santykių, kurie gali būti arbitražinio nagrinėjimo dalykas KAĮ 3 straipsnio 5 dalis.

Kadangi arbitražinio susitarimo egzistavimas yra pagrindas arbitražo teismo jurisdikcijai, visuotinai pripažįstama, kad, pagal bendrąją taisyklę, nesant arbitražinio susitarimo, negalimas ir arbitražinis bylos nagrinėjimas. Ši idėja atsispindi KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 3 punkte, pagal kurį Lietuvos apeliacinis teismas gali panaikinti arbitražo teismo sprendimą, kai padavusi skundą šalis pateikia įrodymus, kad arbitražo teismo sprendimas buvo priimtas dėl ginčo ar ginčo dalies, kuri nebuvo perduota arbitražui Lietuvos apeliacinio teismo m.

Taigi, pagal KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyto arbitražo teismo sprendimo panaikinimo pagrindo esmę ir jo aiškinimą teismų praktikoje, jis yra susijęs su arbitražinės išlygos ribomis, t. Nagrinėjamu atveju pareiškėja tokio argumento nenurodo ir reikalavimą panaikinti Arbitražo teismo sprendimą aptariamu teisiniu pagrindu sieja ne su šalių sudaryto arbitražinio susitarimo ribomis, bet su arbitruotino ginčo, šalių perduoto spręsti arbitražu, ribų peržengimu, Arbitražo teismui išnagrinėjus bylą ir dėl ginčo priėmus Galutinį sprendimą.

Skunde nėra keliamas klausimas, kad dėl šalių Arbitražo teismui perduoto ginčo pareiškėjos ieškinio, patikslinto ieškinio, suinteresuotųjų asmenų priešieškinio, patikslinto priešieškinio tarp šalių nebuvo sudarytas arbitražinis susitarimas. Taigi, pareiškėjos teikiami skundo argumentai nutarties Be to, kaip jau minėta aukščiau, argumentai, kuriais pareiškėja įrodinėja, kad Akcininkų sutarties 6.

Binariniai opcionai kaip pajamos

Nustačius, kad Arbitražo teismas Galutiniame sprendime atliko ir sutarties aiškinimo veiksmus, ir taikė atitinkamus padarinius, teismas neturi pagrindo šioje procedūroje nei kitaip nustatyti faktines su tuo susijusias aplinkybes, nei pakeisti sutarties sąlygos aiškinimą, nei taikyti kitokius sutarties pažeidimo padarinius, nei tai padarė Arbitražo teismas, taip pat neturi pagrindo vertinti, ar Arbitražo teismas peržengė arbitražo byloje pareikštų reikalavimų ribas ir jeigu taip, ar tai padarė teisėtai, nes tokiu atveju būtų vykdoma Arbitražo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolė apeliacine tvarka, bet ne jo peržiūra KAĮ numatytais pagrindais.

Kita vertus, teisėjų kolegijai nekyla abejonių, kad pareiškėjos išperkamų iš suinteresuotųjų asmenų akcijų teisingai kainai nustatyti byloje buvo aktualu aiškinti Akcininkų sutartyje numatytus akcijų kainos nustatymui aktualius kriterijus.

Kaip teisingai nurodo pati pareiškėja, būtent ginčą sprendžiantis Arbitražo teismas ir turi kvalifikuoti teisinius santykius, įvertinus visus byloje surinktus įrodymus ir jų pagrindu nustačius faktines bylos aplinkybes, t. Arbitražo teismo sprendimas buvo priimtas dėl ginčo dalies, kuri šalių valia remiantis sudarytu susitarimu dėl ginčų sprendimo arbitražu ir buvo perduota spręsti arbitražui: pati pareiškėja suformulavo patikslintą reikalavimą dėl akcijų išpirkimo iš suinteresuotų asmenų, tarp šalių kilus ginčui dėl akcijų viso paketo ir atitinkamai 15 proc.

Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių spręstina, kad pareiškėjos argumentai dėl pagrindo naikinti priimtą Arbitražo teismo sprendimą pagal KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 3 punktą atmestini kaip nepagrįsti.

Sprinto rinkos prekybos strategija - Ar galite prekiauti opcionais Vix prekybos strategijos Aktualiausia eth į euro keitimo cryptocurrency ir man pirmiausia, azu atnaujinti pagrindines žinias. Po dviejų savaičių, kovo 15 d.

Dėl Arbitražo teismo sprendimo panaikinimo KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punkte nustatytu pagrindu Prašydama panaikinti Galutinį sprendimą KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punkto pagrindu, pareiškėja nurodė, kad Galutinio sprendimo motyvai dėl teisingos akcijų kainos vertinimo, t. Dalinis ir Galutinis sprendimai yra prieštaringi, nes Daliniame sprendime pripažinęs, kad Akcininkų sutarties pakeitimai suderinta šalių valia egzistavo, Galutiniame sprendime Arbitražo teismas, įvertinęs, kad vertinant akcijų kainą būtina atsižvelgti į pirminį Akcininkų sutarties tekstą ir prognozuojamą Verslo planą, padarė priešingą išvadą, nors buvo saistomas savo ankstesnio teisinio vertinimo.

ar moku mokesčius už akcijų pasirinkimo sandorius

Tokiu būdu Arbitražo teismas pasunkino pareiškėjos teisę disponuoti arbitražo procese jai suteiktomis procesinėmis teisėmis. KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punkte įtvirtintoje teisės normoje nustatyti arbitražo sprendimo panaikinimo pagrindai yra tikrinami tik esant atitinkamam šalies prašymui, o pareiga įrodyti jų buvimą, kaip minėta, tenka šaliai, kuri jais remiasi.

D.Čibirienė moko, kaip būstą įsigyti pigiau ir sumokėti mažiau mokesčių

Taigi teismas, nagrinėjantis prašymą dėl arbitražo teismo sprendimo panaikinimo, aplinkybes, patenkančias į KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punkto taikymo sritį, analizuoja ir vertina tiek, kiek jų egzistavimą ar moku mokesčius už akcijų pasirinkimo sandorius jomis besiremianti šalis. Tačiau tais atvejais, kai teismas nustato, kad arbitražo procese padarytas šiurkštus teisės į tinkamą procesą pažeidimas, pavyzdžiui, formuojant arbitražo teismo sudėtį, atitinkamų aplinkybių patikrinimas, tiek, kiek tai susiję su galimo viešosios tvarkos pažeidimo nustatymu ir įvertinimu, gali būti atliekamas pagal viešosios tvarkos išlygą reglamentuojančias proceso taisykles — KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 6 punktą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Opcionų prekyba ištikimybe Ištikimybės pasirinkimo sandorių mokesčiai 2. Ištikimybės pasirinkimo sandorių forma.

Pareiškėja imperatyvių KAĮ normų pažeidimą, t. KAĮ 46 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad arbitražo teismo sprendime turi būti nurodyti motyvai, kuriais remiantis jis priimtas, nebent šalys susitarė, kad nurodyti motyvus nebūtina, arba arbitražo teismo sprendimas yra priimtas sutartomis sąlygomis pagal šio įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 1 punktą taikus ginčo išsprendimas.

Sprendžiant dėl KAĮ 46 straipsnio 2 dalies nuostatų galimo pažeidimo, susijusio su sprendimo nemotyvavimu netinkamu motyvavimuturi būti atsižvelgiama į teismų praktiką, suformuotą CPK straipsnio 2 dalies 4 punkto, reglamentuojančio absoliutų teismo sprendimo negaliojimo pagrindą sprendimas, nutartis yra be motyvų sutrumpintų motyvųtaikymo klausimu Lietuvos apeliacinio teismo m.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nepaneigdamas teismo sprendimo motyvavimo svarbos ir būtinybės, yra išaiškinęs, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą; absoliučiu sprendimo nutarties negaliojimo pagrindu laikomas tik visiškas motyvų nebuvimas; teismo sprendimo nutarties nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK straipsnio 2 dalies 4 punktą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija neturi pagrindo spręsti, kad Galutinis sprendimas, taip pat ir jo dalis dėl teisingos akcijų kainos nustatymo, galėtų būti panaikintas dėl motyvų nebuvimo. Tokia išvada darytina įvertinus Galutinio sprendimo turinį, iš kurio matyti, kad Arbitražo teismas, pripažinęs pareiškėjos teisę į Akcininkų sutartyje 6. Aplinkybę teisingos akcijų kainos nustatyme remtis Akcininkų sutarties nuostatomis ir iš jos kylančiomis prielaidomis teismas motyvavo tuo, jog akcijų vertės apskaičiavimui esminę reikšmę turi sutarties nuostatos, be kita ko, nustatančios ir finansinių įsipareigojimų priskyrimo taisykles bendrovei ir akcininkams; todėl, kol Akcininkų sutartis nepakeista, yra pagrindas pastarąja ir iš jos kylančiomis prielaidomis vadovautis.

ar moku mokesčius už akcijų pasirinkimo sandorius

Taikydamas atitikinamas prielaidas akcijų vertei nustatyti, arbitražo teismas išsamiai pasisakė dėl kiekvienos iš jų taikymo priežasčių ir aplinkybių. Be to, pareiškėja skunde ir neįrodinėja, jog Galutiniame sprendime apskritai nebūtų pasisakyta dėl kurios nors pritaikytos specialiosios prielaidos.

Pareiškėja tiesiog vertina Arbitražo teismo sprendimo motyvus, susijusius su specialiųjų prielaidų taikymu, kaip skurdžius, miglotus bei neįtikinamus.

Ištikimybės pasirinkimo sandorių kūrėjas. 1. Kur užsidirbti pinigų internete 3022 - Apžvalgos apie

Tačiau tokie pareiškėjo argumentai, kuriais nesutinkama su sprendimo išvadomis ir jų pagrindimu, nepatvirtina, jog Arbitražo teismo sprendime motyvų nėra. Atsižvelgiant į tai, atmestini skundo argumentai, kuriais prašoma panaikinti arbitražo teismo sprendimą, kaip esantį be motyvų. Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo naikinti Arbitražo teismo sprendimą dėl pareiškėjos įrodinėjamo nepakankamo Arbitražo teismo sprendimo motyvavimo, iš skundo argumentų nustačius, kad tokia pareiškėjos pozicija iš esmės yra grindžiama Arbitražo teismo netinkamai atliktu įrodymų tyrimu ir vertinimu, t.

ar moku mokesčius už akcijų pasirinkimo sandorius

Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių spręstina, kad pareiškėja neįrodė KAĮ 46 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto reikalavimo arbitražo teismui motyvuoti savo sprendimą pažeidimo, kaip pagrindo naikinti priimtą arbitražo teismo sprendimą pagal KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punktą.

KAĮ 44 straipsnis reglamentuoja dalinio arbitražo teismo sprendimo institutą. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta dalinio arbitražo sprendimo sąvoka: daliniu arbitražo teismo sprendimu išsprendžiama tik dalis ginčo. Dalinis arbitražo teismo sprendimas yra galutinis sprendimas tik dėl ginčo dalies, kuri išspręsta visiškai. KAĮ 44 straipsnio 3 dalis nurodo klausimus, kuriais gali būti priimamas dalinis arbitražo teismo sprendimas: 1 dėl arbitražo teismo kompetencijos nagrinėti ginčą KAĮ 19 straipsnis ; 2 dėl savarankiškų reikalavimų, kylančių iš materialinių teisinių santykių; 3 kitais šalių ar arbitražo teismo numatytais atvejais.

Pareiškėjos, įsitikinimu Arbitražo teismas pažeidė KAĮ 44 straipsnio 2 ar moku mokesčius už akcijų pasirinkimo sandorius nuostatą, įtvirtinančią, kad dalinis arbitražo teismo sprendimas yra galutinis sprendimas dėl ginčo dalies, kuri išspręsta visiškai, nes Dalinis ir Galutinis sprendimai prieštaringi.

Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Arbitražo teismas m. Spręsdamas dėl suinteresuotų asmenų pareikšto reikalavimo Akcininkų sutarties 3. Akcininkų sutarties 3.

Suspense: Stand-In / Dead of Night / Phobia

Pagal tą patį Akcininkų sutarties punktą, pareiškėja įsipareigojo per pirmus Akcininkų sutarties galiojimo metus investuoti Eur lėšų, kurios pagal Akcininkų sutarties priedus Nr. Atsižvelgdama į šias Dalinio sprendimo išvadas, pareiškėja teigia, kad Daliniame sprendime pripažinęs, kad Akcininkų sutarties pakeitimai suderinta šalių valia egzistavo, Galutiniame sprendime daryti priešingą išvadą, jog Akcininkų sutartis nebuvo keičiama, kad vertinant akcijų kainą būtina atsižvelgti į pirminį Akcininkų sutarties tekstą ir prognozuojamą Verslo planą, Arbitražo teismas negalėjo, nes buvo saistomas savo ankstesnio teisinio vertinimo.