Didelių prekybininkų ataskaitų teikimo sistema, „Apache Log4j 2“ pažeidžiamumas


Akcizų ir muitinės procedūrų derėjimas Trečdalis pagal vertę visų Europos Sąjungoje pagaminamų akcizais apmokestinamų prekių yra eksportuojama Vis dėlto netiesiogiai eksportuojant akcizais apmokestinamas prekes iškyla nemažai techninių ir teisinių problemų.

Dokumento peržiūra

Vertinime įvertintas dabartinės prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo tvarkos ir atitinkamų muitinės eksporto procedūrų derėjimas. Galima daryti išvadą, kad dar yra galimybių optimizuoti procedūrų derinimą. Tiek valstybių narių valdžios institucijos, tiek prekybininkai bendrai sutiko, kad yra su akcizais apmokestinamų prekių eksportu susijusių problemų. Valstybėms narėms susirūpinimą taip pat kėlė ir akcizais apmokestinamų produktų importo procedūros, tačiau nurodyta, kad prekybininkams jos kelia mažiau praktinių problemų.

Nepaisant to, tiek prekybininkai, tiek valstybių narių valdžios institucijos pabrėžė, kad įdiegus EMCS sistemą, tapo lengviau derinti akcizų ir muitinės procedūras. Palyginti su ankstesnėmis popierinių dokumentų naudojimu grindžiamomis sistemomis, EMCS sistema pagerino koordinavimą.

Eksportas Valstybių narių valdžios institucijos ir prekybininkai pripažįsta, kad akcizų ir eksporto procedūrų didelių prekybininkų ataskaitų teikimo sistema stoka kelia problemų. Pirmiausia eksporto gabenimai turėtų būti užbaigiami tvarkyti EMCS sistemoje, remiantis muitinės eksporto kontrolės sistemos sutrumpintai ECS elektroniniu pranešimu apie išvežimą.

Dažnai šio pranešimo iš muitinės negaunama ir gabenimus reikia patikrinti ir užbaigti tvarkyti rankiniu būdu. Antra, net jeigu pranešimas ir gaunamas, kai kurie eksportuotojai eksporto deklaracijoje nepateikia nuorodos į atitinkamo elektroninio administracinio dokumento eAD administracinį nuorodos kodą ir taip sistemoje pasidaro sunku arba neįmanoma priskirti išvežimo rezultatų teisingam eAD.

Dėl šių trūkumų padidėja administracinės išlaidos. Taip prarandama procesų automatizavimo nauda, kadangi gabenimus reikia užbaigti tvarkyti rankiniu būdu, sulyginant ECS sistemos išvežimo rezultatus su EMCS sistemos eAD.

didelių prekybininkų ataskaitų teikimo sistema

Kai atitikmens nėra, reikia prašyti siuntėjo pateikti alternatyvų išvežimo įrodymą arba kitaip jis praras gabenimo garantiją. Prancūzija nurodė, kad turėjo užbaigti tvarkyti rankiniu būdu 12 eksporto gabenimų.

Respondentai pareiškė, kad yra nepatenkinti akcizų ir muitinės procedūrų derinimu.

Grief Drives a Black Sedan / People Are No Good / Time Found Again / Young Man Axelbrod

Pagrindinės akcizų ir muitinės eksporto procedūrų derinimo problemos respondentų skaičius — 64 Šaltinis — Akcizų mokėjimo laikino atidėjimo vertinimas, m. Importas akcizo tikslu įvyksta tada, kai į Europos Sąjungą iš trečiosios valstybės įvežtoms prekėms netaikoma speciali muitinės procedūra ar išorinio tranzito didelių prekybininkų ataskaitų teikimo sistema, arba joms netaikoma muitinės priežiūra.

Tai apima muito mokėjimą ir taip pat akcizo bei PVM mokėjimą, nebent prekėms iš karto pritaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas jos laikomos apmokestinamų prekių sandėlyje arba išsiunčiamos iš importo vietos pagal akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą.

didelių prekybininkų ataskaitų teikimo sistema

Jeigu galutinis gavėjas yra kitoje valstybėje narėje, gabenimui pagal akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą turi būti taikoma EMCS sistemos priežiūra. Kita vertus, 19 iš 27 valstybių narių išreiškė susirūpinimą dėl importo procedūrų ir perdavimo į EMCS sistemą derėjimo stokos, nurodydamos, kad toliau derinant procedūras, būtų galima palengvinti administracinę naštą ir sumažinti su atitiktimi susijusias išlaidas.

Prekybininkams – asmeninės komunikacijos galimybė

Muitinis tranzitas po eksporto 17 Kai kurie veiklos vykdytojai nori išvengti lygiagrečiai taikomų akcizų ir muitinės procedūrų netiesioginiam eksportui ir renkasi tranzitą, kad jis pakeistų pirmąsias dvi procedūras iki prekių išvežimo.

Tokiu atveju eksporto procedūra užbaigiama tranzito procedūra, prasidedančia išvykimo muitinėje 18kuri dubliuojasi su tranzito išvykimo muitine, kuri nėra fizinėje prekių išvežimo iš Sąjungos vietoje ar netoli jos. Tuomet prekės gabenamos į išvykimo vietą vykdant Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priežiūrą. Tranzitas užbaigiamas, kai iš paskirties muitinės išsiunčiamas pranešimas apie tranzito rezultatus išvykimo muitinei.

Tai laikoma prekybos palengvinimu, kadangi prekes į pagrindinį centrą galima vežti pagal eksporto procedūrą, o šią procedūrą ir tolesnį pergrupavimą bei eksportą užbaigti pagal tranzito procedūrą. Tačiau bendra suinteresuotųjų šalių nuomone, tai nėra priimtinas sprendimas. Be to, akcizų srities teisės aktuose nėra aiškaus teisinio pagrindo, skirto tranzito procedūros taikymui po eksporto procedūros, ir tokiu būdu gabenamos prekės teisiniu požiūriu yra išleistos vartoti neteisėtai, jeigu atitinkama eksporto procedūra užbaigiama tada, kai prasideda tranzito procedūra, t.

Vykdant tokią procedūrą reikia rankiniu būdu užbaigti tvarkyti gabenimą EMCS sistemoje, arba kai kuriose valstybėse narėse eksporto procedūros užbaigimas ir vėlesni veiksmai EMCS sistemoje atliekami automatiškai, kai prasideda tranzitas, netgi jei prekės vis dar gabenamos Europos Sąjungoje pagal tranzito procedūrą. Informacija EMCS sistemoje nebėra tiksli, kadangi prekės faktiškai išvežamos iš Europos Sąjungos tik tada, kai užbaigiama tranzito procedūra. Jie išvardijo privalumus, susijusius su sutaupytu laiku ir išlaidomis, taip pat su geresne galimybe stebėti gabenimus.

Tačiau taip pat pastebėjo, kad yra problemų, susijusių su informacijos koordinavimu vykdant akcizų ir tranzito procedūras. Nesutiko tik viena valstybė narė, o likę respondentai nežinojo arba nei sutiko, nei nesutiko. EMCS sistemos poreikį patvirtino valstybės narės ir didelių prekybininkų ataskaitų teikimo sistema, kurie ragina plėsti EMCS sistemos aprėptį, kad, siekiant išvengti sukčiavimo, būtų įtrauktos tepalinės alyvos ir žaliavinis tabakas.

Valstybės narės nurodė, kad reikia analizuoti funkcines EMCS sistemos specifikacijas ir toliau šią sistemą plėtoti, įskaitant prekių, už kurias sumokėtas akcizas, gabenimų automatizavimą.

Jos pažymėjo, kad kintant tam tikroms sukčiavimo rūšims, EMCS sistemos poreikis nemažėja, tačiau sistema turi būti sustiprinta. Pripažinta, kad ir kokie EMCS sistemos pakeitimai būtų pasiūlyti, siekiant užtikrinti didžiausią EMCS sistemos naudą, turi būti išlaikyta sukčiavimo prevencijos ir prekybos palengvinimo pusiausvyra.

Kitos kartos sprendimas – išmanūs vežimėliai

Tačiau Komisija pritaria valstybių narių ir prekybininkų išvadai, kad V skyriuje nurodyta prekių, už kurias sumokėtas akcizas, gabenimui taikoma tvarka nėra pakankamai efektyvi ir veiksminga. ES pridėtinė vertė Pagrindinė bendros EMCS sistemos nauda prekybininkams yra susijusi su trumpesniu akcizų dokumentų tvarkymo laiku, galimybe ir siuntėjui, ir gavėjui sekti gabenimus, taip pat galimybe supaprastinti auditą ir kontrolę esant veiksmingesnei ir kokybiškesnei gabenimo dokumentacijai.

Apskritai dabartine tvarka nustatyta aiški ir nuosekli akcizais apmokestinamų prekių laikymo ir gabenimo sistema. Yra nedaug sričių, kuriose dėl skirtingo valstybių narių interpretavimo skiriasi nacionalinės taisyklės ir taip kyla neaiškumų prekybininkams.

Pavyzdžiui, šiuo metu painiavą kelia taisyklės dėl mokėtino akcizo esant trūkumui, ir jas reikia išaiškinti. Reikia patobulinti prekybininkų ir kompetentingų institucijų komunikacijos priemones išimtiniais atvejais, panaudojant esamą funkcionalumą arba sukuriant naują funkciją. Siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, labai svarbu taikyti vienodas EMCS sistemos taisykles. Šio tikslo siekiama ir derinant prieigą prie EMCS sistemos, pateikiant bendras apibrėžtis veiklos vykdytojams, turintiems leidimą laikyti ir gabenti prekes, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.

  •  Это Стратмор, - прозвучал знакомый голос.
  • Prekyba neuroniniais tinklais
  • Akcijų pasirinkimo sandoriai vantaggi e svantaggi

Apskritai šia tvarka užtikrinta, kad diskriminacinių sąlygų mastas įvairiose valstybėse narėse būtų ribotas. Net jei kompetencija įgalioti prekybininkus laikyti ir gabenti akcizais apmokestinamas prekes išlieka nacionalinė prerogatyva, yra mažai įrodymų, kad būtų didelių kliūčių patekti į rinką. Prekybininkai nurodė, kad pagrindinė EMCS sistemos nauda yra susijusi su galimybe ir siuntėjui, ir gavėjui sekti gabenimus, taip jie gali lengviau atlikti savo veiklos auditą ir stebėti savo susitarimų vykdant mokestines prievoles efektyvumą ir veiksmingumą.

Apskritai administracijų ir prekybininkų nuomone, teisinio ir techninio aiškumo stoka ir nacionaliniai skirtumai ribojo bendrų veiksmų Europos mastu, susijusių su įmonių B2B operacijomis, naudą.

Nuotolinės prekybos atveju dėl suderinimo stokos dabartinės tvarkos ES pridėtinė vertė buvo maža arba jos nebuvo. Kai kurie prekybininkai nurodė, kad taikant šią tvarką patiriama našta yra tokia pati ar net didesnė, nei taikant prekių eksporto į trečiąsias valstybes tvarką.

Sritys, kuriose galėtų būti naudingas tolesnis derinimas, yra nurodytos 4 skirsnyje. Šios apibrėžtys padeda nustatyti aiškią ir nuoseklią akcizais apmokestinamų prekių laikymo ir gabenimo sistemą ir užtikrinti vienodas sąlygas įmonėms. Valstybės narės taiko skirtingus leidimų laikyti ir gabenti akcizais apmokestinamas prekes ir supaprastinimo reikalavimus.

Leidimų reikalavimai yra sudėtingi. Dėl akcijų opcionai ko paklausti gali kilti kliūčių prekybininkams, o juos taikyti gali užtrukti ilgiau nei būtina.

Dėl Intrastato ataskaitų teikimo prekiaujant su Šiaurės Airija m. Irs ataskaitų teikimo galimybių prekyba Turinys Ataskaita už m. IV ketvirtį turi būti pateikta iki m. Užpildyta Ataskaita Tarnybai teikiama elektroninio pašto adresu prieziura vvtat. Šiuo formatu teikiama visa Ataskaitos forma, nepaisant to, kad priklausomai nuo veiklos pobūdžio Ataskaitos teikėjas nepildo kai kurių Ataskaitos lapų.

Išanalizavus duomenis pagal valstybes nares, matyti, kad tų pačių valstybių veiklos vykdytojams, veikiantiems tame pačiame sektoriuje, kartais buvo suteikta prieštaringa informacija. Tai rodo, kad kai kurie reikalavimai ir nuostatos yra labai sudėtingi.

Technologija, orientuota į didelį pirkinių krepšelį — 15 ir daugiau prekių — įsigyjančius žmones, suteikia jiems galimybę apsipirkti nelaukiant įprastoje eilėje prie kasų. Pats apsipirkimo procesas — automatizuotas, todėl iš pirkėjo nereikalauja naujų, specifinių įgūdžių. Atsiskaitymo procesas vyksta ypač greitai ir paprastai — išeinant iš parduotuvės reikiama suma nuo sąskaitos nuskaičiuojama automatiškai. Prekybininkams — asmeninės komunikacijos galimybė Šių dienų mažmeninės prekybos akivaizdoje, kai ypač svarbu laimėti pirkėjų dėmesį, išmaniojo vežimėlio nauda prekybininkui kuriama ne tik per darbo jėgos ir kaštų taupymą. Technologija tampa papildomu rinkodaros kanalu, padeda lengviau komunikuoti su pirkėjais ir skatina jų lojalumą.

Atvejų tyrimuose taip pat buvo pabrėžtas prieigos prie nuostatų sudėtingumas ir nuostatų painumas. Keturių valstybių narių suinteresuotosios šalys nurodė, kad prekybininkai dažnai nepateikia užpildytų paraiškų ir kompetentingoms institucijoms dėl to atsiranda papildomo bereikalingo darbo. Daugelyje valstybių narių veiklos vykdytojai turi pateikti tiek gabenimo garantiją, kad užtikrintų akcizų skolą gabenimui, tiek leidimo garantiją, kad padengtų apmokestinamų prekių sandėlio arba registruotų siuntėjų ir gavėjų veiklą.

Garantijos tvarkomos nacionaliniu mastu. Prekybininkai manė, kad tai yra didelių prekybininkų ataskaitų teikimo sistema našta, nepaisant to, kad, siekiant paremti smulkiuosius veiklos vykdytojus, konkrečius produktus ir mokestines prievoles vykdančius veiklos vykdytojus, plačiai taikomos nuolaidos ir atleidimas nuo prievolės pateikti garantiją. Trūkumo, perviršio, kitų išimčių tvarkymas ir kova su sukčiavimu 20 Kai buvo užbaigtas vertinimo tyrimas, Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą dėl Direktyvos 10 ir 20 straipsnių, kuriame, be kitų dalykų, išaiškinama, kada baigiasi gabenimas Direktyvos 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis, nurodant, kada baigiasi akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimas, siekiama apibrėžti laiką, kada laikoma, kad prekės išleistos vartoti, ir nustatyti, kada atsiranda prievolė apskaičiuoti akcizus už tas prekes.

Tai dar svarbiau tais atvejais, kai nustatomi trūkumai pristačius akcizais apmokestinamas prekes. Nepaisant to, reikalavimų, susijusių su trūkumais, pateikimo procedūra yra neaiški. Kai kuriais atvejais jos nenaudojamos visiškai.

didelių prekybininkų ataskaitų teikimo sistema

Nėra aiškaus pagrindo, kaip susieti reikalavimų vykdymo priemones ir anksčiau nustatytą mokėtiną akcizą. EMCS sistemos specifikacijose 23 numatytos valstybių narių ir prekybininkų komunikacijos priemonės, siekiant nustatyti galimus įsipareigojimus, tačiau ši priemonė mažai naudojama.

EMCS sistema taip pat gali pateikti pranešimą dėl mokestinio reikalavimo, kurį turėtų siųsti reikalaujančiosios valstybės narės išsiuntimo valstybei narei, atsakingai už garantijų valdymą, tačiau šis pranešimas taip pat naudojamas retai jei apskritai naudojamas.

didelių prekybininkų ataskaitų teikimo sistema

Kai kurie prekybininkai skundėsi, kad negali pakeisti elektroninio administracinio dokumento eAD duomenų, kai jį priima išsiuntimo valstybė narė — dėl to kyla ginčų dėl kiekių ir mokėtino akcizo. Siuntėjas gali nusiųsti išsiuntimo valstybei narei EMCS įvykio ataskaitą ir nurodyti klaidą. Tačiau pirminis įvykio ataskaitos tikslas — sudaryti galimybę prekybininkams pranešti apie svarbius incidentus, kurie įvyksta gabenimo metu; šia galimybe šiuo metu mažai naudojamasi. EMCS gabenimų, atliktų per tuos metus.

Tačiau teisinės ataskaitų teikimo prievolės nėra.

  • Сьюзан просмотрела все команды.
  • Dirbti iš ne visą darbo dieną
  • Kylančių pramonės šakų strategijos variantai

Paskirties pakeitimas po siuntos atmetimo arba atsisakymo Valstybės narės ekspertų grupėje susitarė, kad kai prekės atmetamos arba jų atsisakoma, siuntėjas turėtų pakeisti paskirtį, kad grąžintų siuntą į išsiuntimo vietą arba naujam gavėjui. Tai turėtų tapti teisine prievole. Kitas patobulinimas būtų, jeigu siuntėjui reikėtų imtis tolesnių veiksmų, kai išsiunčiamas atmetimo arba atsisakymo pranešimas.

Valstybės kontrolė | Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Šioms problemoms sumažinti buvo pateikti du pasiūlymai: pirma, specifikacijos turėtų būti grindžiamos teisine prievole siųsti atmetimo ir atsisakymo pranešimus ir antra, reikėtų sukurti teisinę bazę, kad po atsisakymo ar atmetimo pranešimo automatiškai būtų pakeista paskirtis — grąžinti siuntą siuntėjui. Apskritai manoma, kad EMCS sistema sumažino sukčiavimo atvejų.

Pagrindinės problemos, kurias nurodė valstybės narės, yra prekybininkų įrašomas pernelyg ilgas kelionės laikas ir tam tikrų duomenų pvz. Muitinės ir akcizų procedūrų derinimas Kaip minėta pirmiau, susirūpinimą vis dar kelia daug neužbaigtų tvarkyti gabenimų akcizais apmokestinamų prekių netiesioginio eksporto atveju.

Taip pat galėtų būti naudinga tranzitui skirta aiški teisinė bazė ir geresnis importuojamų akcizais apmokestinamų prekių traktavimo taisyklių derinimas. Mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtos prekių, už kurias sumokėtas akcizas, gabenimo procedūros Prekių, už kurias sumokėtas akcizas, gabenimo tarp įmonių tvarka, konkrečiai skirta mažosioms ir vidutinėms įmonėms, nėra sklandžiai taikoma, ji yra administracinės naštos šaltinis, taip pat ji susijusi su didelėmis prekybininkams tenkančiomis atitikties išlaidomis ir yra galimas sukčiavimo šaltinis.

Popieriniai dokumentai turi būti grąžinami išsiuntimo valstybei narei. Tik gavus šį dokumentą, išsiuntimo valstybėje narėje galima atlikti grąžinimą. Popieriniai dokumentai gali būti sukčiaujant naudojami keletą kartų, kadangi nėra nustatyto teisinio laiko termino, per kurį juos reikia grąžinti. Nuotolinės prekybos akcizais apmokestinamomis prekėmis tvarka yra didelių prekybininkų ataskaitų teikimo sistema blogesnė, visuotinai naudojantis mokestinių atstovų paslaugomis, dėl to teisėta komercinė veikla tampa neveiksminga.

didelių prekybininkų ataskaitų teikimo sistema